2059 / Piekło pod ziemią

the bone season

Published by: Bloomsbury USA

Pages: 452

Release date: August 20th 2013

Now the existence of Oxford – such popular English city – is obvious for everyone. But in the reality Paige Mahoney lives in, there is barely anyone who would remember this land. It has been kept secret for two centuries. And not for no reason. So when she wakes up there, bruised and on the verge of exhaustion, she is more than just shocked. And there is a reason for her existence there, too. Namely, Paige is a dreamwalker – she can break into any person’s mind and seek for whatever information is needed. No wonder that Sheol I – one of the districts into which Oxford is divided – wants to capture her. Paige is forced to say goodbye to her old life as an agent in the criminal underworld of London Scion and welcome a new one, as a subordinate – and property – of Warden, a Raphaite who had chosen her among the rest of prisoners. And who seems to be one of the few into whom’s mind she cannot break. From now on she is under his mercy – or its lack. She will have to use her skills acquired in Scion to fight, shoot her mouth off for long enough to run away and, most importantly, to survive.

The book is weird. Like, really, really weird. It’s one of those that take one’s psyche, roll it into a ball and throw away in front of the person’s eyes. That’s how you feel after finishing it. But back to the beginning.

Paige is a nineteen-year-old girl living in London. She might not be normal, her life might not be easy or peaceful, but she doesn’t complain. But one day she wakes up to the banging on her door and is forced to run away, not caring about leaving anything behind. She has a gun, but they have flux. Guess which one is more effective?

When she wakes up, she barely remembers what happened. The drug is still in her bloodstream, making it impossible for her to run away on her own or put up a fight. Very quickly, she discovers that she might be wanted, but not welcome at all. In fact, she is treated like an object – just a tool kept to be used in the future. Finally, she understands why this world has been kept secret for so long – its violence and brutality should never, ever exist, much less see the light of the day. Every day is a struggle for life there. Every step is followed by a look over one’s shoulder. And every, even the slightest move is watched. It’s a world ruled by humans who are not really people.

If you don’t have power, then you don’t have a life. You are nothing. You can be ruled by everyone in any way they like. And you have no right to speak up. Not for yourself, not for anyone else. This is a world hard to understand for someone living in today’s reality, in our world, even as brutal as it is. That’s why the book’s so mind-blowing. It just pushes us through the limits, showing something we weren’t ready to face. And with every page, it gets only better (or worse.)

My biggest dream is to study at Oxford. I have always been sure that this was the place where I belonged – after reading this book I am not so sure. I know that it’s only fiction, the author’s imagination, but she made it so real, so thrilling that it is hard to remember that when you read it. It is a perfect combination of dystopian fantasy, a handful of romance and a pinch of thriller. It requires focusing and forces to think. The fact that the action is set in the future only adds it some splendor. It’s not an easy lecture to read in few minutes in attempt to relax. This is a book that keeps its reader in tension, making them want to know what happens on the next page, sentence, line. I don’t remember my dreams, but I’m quite sure that the story still haunts some of them. So, as I mentioned before, the book is specific, but so worth of reading. I recommend it. I really do.


Wydawnictwo: Sine Qua Non

Strony: 520

Data wydania: 6 listopada 2013

 Tłumaczenie: Regina Kołek

W dzisiejszych czasach istnienie Oxfordu – tak dobrze wszystkim znanego angielskiego miasta – jest oczywiste. Ale w rzeczywistości, w której żyje Paige Mahoney, mało kto pamięta to miejsce. Było ono trzymane w sekrecie przez dwa wieki. I to nie bez powodu. Więc kiedy Paige budzi się w właśnie tam, posiniaczona i na granicy wyczerpania, jest więcej niż zszokowana. I ona także nie znajduje się tam bez powodu. Mianowicie, dziewczyna jest  łowczynią snów – potrafi wniknąć w każdy ludzki umysł i wydobyć z niego potrzebne informacje. Nic więc dziwnego, że Sheol I – jednen z dystryktów, na który podzielony został Oxford – chce zdobyć ją dla siebie. Paige zmuszona zostaje do pożegnania swojego starego życia jako agentka podziemnego świata Londynu i powitania nowego, w którym zostaje podwładną – i własnością – Wardena, Raphaita, który wybrał ją spośród innych więźniów. I który okazuje się jednym z niewielu, do których umysłów nie potrafi się włamać. Odtąd jest zdana na jego łaskę – lub jej brak. Będzie musiała użyć zdolności nabytych w Scion by walczyć, trzymać gębę na kłódkę wystarczająco długo, żeby uciec i, co najważniejsze, żeby przeżyć. 

To dziwna książka. Naprawdę, naprawdę dziwna książka. To jedna z tych, które biorą ludzką psychikę, zwijają ją w kulkę i wyrzucają do kosza na oczach właściciela. Właśnie tak się czuje po przeczytaniu jej. Ale od początku.

Paige jest dziewiętnastolatką mieszkającą w Londynie. Może nie jest normalna, a jej życia nie można nazwać prostym czy spokojnym, ale nie narzeka. Ale pewnego dnia budzi ją walenie do drzwi i zmuszona zostaje do ucieczki, nie mając nawet czasu na zabranie niczego ze sobą. Ona ma pistolet, ale oni mają strzałki ze środkiem odurzającym. Jak myślicie, które z nich okaże się bardziej skuteczne?

Kiedy się budzi, ledwo pamięta, co się z nią działo. Narkotyk wciąż krąży w jej krwiobiegu, uniemożliwiając jej samodzielną ucieczkę czy nawet podjęcie jakiejkolwiek walki. Szybko orientuje się, że może być chciana, ale z pewnością nie mile widziana. W zasadzie, traktują ją jak przedmiot – tylko narzędzie trzymane w celu przyszłego użycia. W końcu dociera do niej, dlaczego świat ten utrzymywany był w tajemnicy przez tak długi czas – jego przemoc i okrucieństwo nigdy nie powinny mieć miejsca, nie wspominając już nawet o ujrzeniu światła słonecznego. Każdy dzień jest tam walką o życie. Każdy następny krok poprzeda obejrzenie się przez ramię. I każdy, nawet najmniejszy ruch jest obserwowany. To świat rządzony przez ludzi, którzy nie są już ludźmi. 

Jeśli nie masz władzy, nie masz życia. Jesteś niczym. Znajdujesz się pod władzą ludzi, którzy mogą rządzić Tobą, jak tylko chcą. I nie masz najmniejszego prawa, żeby się odezwać. Nie w obronie samego siebie czy kogoś innego. To świat trudny do pojęcia dla kogoś, kto żyje w dzisiejszych czasach, nawet na świecie tak okrutnym jak ten. Właśnie dlatego ta książka jest tak oszałamiająca. Ona popycha nas poza krawędź, pokazując coś, na co nie byliśmy gotowi. A z każdą stroną jest tylko lepiej (lub gorzej.)

Moje największe marzenie to studia na Oxfordzie. Zawsze wiedziałam, że to moje miejsce na Ziemi, że to właśnie tam przynależę – po przeczytaniu tej książki nie jestem już tego taka pewna. Ja wiem, że to tylko literacka fikcja, niesamowita wyobraźnia autorki, ale pani Shannon sprawiła, że to wszystko wydaje się tak prawdziwe, tak poruszające, że trudno o tym pamiętać w trakcie czytania. To doskonała mieszanka dystopijnego fantasy, garstki romansu i szczypty thrillera. Wymaga uwagi i zmusza do myślenia. Fakt, że akcja toczy się w przyszłości tylko dodaje jej splendoru. To nie lekka lekturka, czytana w parę minut w celu rozluźnienia się. To książka, która trzyma czytelnika w napięciu, sprawiając, że chce wiedzieć, co dzieje się na następnej stronie, zdaniu, linijce. Nie pamiętam moich snów, ale jestem prawie pewna, że ta historia wciąż nawiedza część z nich. Więc, jak już wcześniej wspominałam, książka ta jest specyficzna, ale zdecydowanie warta przeczytania. Polecam ją. Gorąco. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s